Paginacija

Alati digitalnog marketinga
Alati digitalnog marketinga
Filip Anić
U uvodu rada upoznajem ĉitatelja sa poĉecima digitalnog marketinga sa nekim standardnim pojmovima koji se koriste te njihovu poveznicu na suvremene alate poput marketinga putem letaka i pošte koji bi se slali na fiziĉke adrese ljudi, digitalizacijom takav naĉin marketinga je izrastao u alat poput MailChimp-a. On daje mogućnosti slanja promotivnih tekstualnih poruka, letaka sa atraktivnim slikama ili videima na Internet adresu iliti e-mail. Kako bih imao maksimalan uvid u...
Analiza okoline poduzeća Podravka d. d.
Analiza okoline poduzeća Podravka d. d.
Mario Čutura
Tema ovog stručnog rada jest analiza okruženja poduzeća Podravke d.d. Opisuje se okolina poduzeća, kako interna (koju čini organizacijska struktura, organizacijski resursi, organizacijska kultura) tako eksterna (opća ili socijalna i poslovna okolina). Drugi dio pojašnjava šta je to analiza okoline i kakva ona može biti, te koje alate koristi (Stakeholder analiza, PEST(LE), SWOT analiza). Treći dio rada je fokusiran na analizu okoline poduzeća Podravke d.d. koja je jedna od...
Analiza primjene IncotermsS® 2010 i IncotermsS® 2020 pravila u međunarodnoj trgovini
Analiza primjene IncotermsS® 2010 i IncotermsS® 2020 pravila u međunarodnoj trgovini
Edita Egri
Ovim stručnim završnim radom opisana je međunarodna trgovina te Incoterms® pravila. Također su prikazane opisane institucije koje sudjeluju u međunarodnoj trgovini te su opisani međunarodni trgovački običaji. Opće je poznato da je međunarodna trgovina sastavni dio ekonomskog sustava svake zemlje te je kao takva i ključan preduvjet za ekonomski rast. Proces razmjene roba i usluga je vrlo složen proces što znači da zahtjeva visoku razinu stručnosti i znanja. Tu ključnu ulogu...
Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Mario Kutleša
Tema završnog rada je analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj.Predmet rada je tržište rada u Republici Hrvatskoj, koje se objašnjava kroz teoretski dio rada i kroz analitički dio rada. Cilj rada je kroz teorijski okvir objasniti osnovne pojmove vezane za tržište rada i politike koje se provode, nakon čega je cilj kroz analitički dio rada analizirati tržište rada u Republici Hrvatskoj. Glavna karakteristika tržišta rada u Hrvatskoj je proces postupnog smanjenja radne...
Analiza web-sjedišta DM Hrvatska i prijedlozi za poboljšanje
Analiza web-sjedišta DM Hrvatska i prijedlozi za poboljšanje
Maja Maras
Tema ovog stručnog završnog rada je analiza web-sjedišta DM Hrvatska i prijedlozi za poboljšanje. Cilj rada je pobliže analizirati DM-ovo Hrvatsko web-sjedište i napraviti usporedbu s ostalim konkurentskim stranicama te dati određene smjernice za poboljšanje web-sjedišta. U ovom završnom stručnom radu analizirat će se web-sjedište DM Hrvatska kakav sadržaj ima za svoje korisnike te da li je prilagođen trenutnim zahtjevima korisnika. Zatim kako se odnosi prema svojim...
Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Maja Štivin
U ovom radu u prvom dijelu definiran je pojam komunikacije te što ona znači u poslovnoj komunikaciji. Komunikacijom se prenosi poruka od pošiljatelja do primatelja. Dijeli se na verbalnu, koja se odnosi na pismo i govor, te neverbalnu koja se odnosi na govor tijela. Za bolje razumijevanje komunikacije objašnjeni su komunikacijski stilovi koji se dijele na agresivni, pasivni, pasivno-agresivni i asertivni stil. Asertivnom stilu teži svaki dobar govornik. On predstavlja komunikaciju...
Autoritet, hijerarhija i odgovornost
Autoritet, hijerarhija i odgovornost
Antonela Čančarević
Ovaj stručni rad bavi se tematikom autoriteta, hijerarhije i odgovornosti. U radu se daje pregled što svaka od navedeni stavki znači za organizaciju, način na koji su povezane i kako se razlikuju. Naznaka je na delegiranju autoriteta i odgovornosti, delegiranje ovlasti uključuje podjelu ovlasti prema dolje podređenima i provjeru njihove učinkovitosti čineći ih odgovornim za svoje postupke. U organizaciji direktor ima nekoliko odgovornosti i posao koji treba obaviti. Dakle, da bi se...
Bihevioralna ekonomija i utjecaj heuristika na ponašanje potrošača u marketingu
Bihevioralna ekonomija i utjecaj heuristika na ponašanje potrošača u marketingu
Ana Novinc
Cilj ovoga diplomskoga rada je prikazati heuristike bihevioralne ekonomije i ustanoviti koliko one utječu na ponašanje potrošača u marketingu. Bihevioralna ekonomija objašnjava ponašanje ljudi potaknuto nekim vanjskim ili unutarnjim čimbenicima. Ona je znanstvena disciplina, koja se integrira i ima uvid u psihologiju i kognitivnu psihologiju. Takva ekonomija se usmjerava izričito na ponašanje potrošača te svojim rezultatima daje temelj za razumijevanje utjecaja na ponašanje...
Brendiranje na Instagramu - Studija slučaja Varteks i ELFS
Brendiranje na Instagramu - Studija slučaja Varteks i ELFS
Paula Novosel
Brend i brendiranje, pojmovi su koje u posljednje vrijeme čujemo gotovo svakodnevno, jer nema toga što nije moguće brendirati. Vrijeme u kojem živimo nikada nije bilo izazovnije, a prednosti što ih pružaju suvremene tehnologije nikada važnije. Kako su Varteks i ELFS-a, dva hrvatska modna brenda iskoristila mogućnosti brendiranja na Instagramu i kako su se prilagodili specifičnim društvenim i poslovnim okolnostima predmet je ovog rada. Instagram profili Varteksa i ELFS-a, ali i...
Digitalna disrupcija
Digitalna disrupcija
Josip Tomić
Ovaj stručni rad govori o digitalnoj disrupciji i njenom utjecaju na rad, život i komunikaciju. Prevedeno sa engleskog jezika riječ „disruption“ označava „poremećaj“ , „prekid“ „remećenje“ u ovom slučaju označava poremećaj koje donose digitalne tehnologije. Prvi dio govori o digitalnoj transformaciji. „Pojam digitalna preobrazba (transformacija) odnosi se na promjene koje primjena digitalne tehnologije izaziva u svim društvenim oblicima." Pojasnit ćemo koja je...
Digitalni marketing na primjeru Coca-Cola kompanije
Digitalni marketing na primjeru Coca-Cola kompanije
Angela Bratković
Digitalni je marketing puno širi pojam od e-marketinga zato što obuhvaća puno različitih formi dosega potencijalnih ciljnih skupina. Nove digitalne platforme i novi marketinški web servisi pojavljuju se praktički na dnevnoj bazi. Postojeće društvene mreže transparentno i redovito uvode nove karakteristike i mogućnosti, a sve to u vrijeme kada je fokus na mobilnom segmentu digitalnog marketinga. Digitalni marketing obuhvaća prisutnost na svim digitalnim komunikacijskim kanalima od...
Doprinos bankarskog sektora oporavku gospodarstva uslijed krize
Doprinos bankarskog sektora oporavku gospodarstva uslijed krize
Branimir Kos
Bankarski sektor na čelu s središnjom bankom značajno utječe na cjelokupnu ekonomiju. Središnja banka je odgovorna za provođenje monetarne politike dok fiskalnu politiku provodi vlast države. Usklađenost provedbe monetarne i fiskalne politike jedan je od ključnih razloga izlaska države iz kriznih razdoblja te rasta ekonomije. Središnje banke mogu voditi ekspanzivnu ili restriktivnu monetarnu politiku. Kao primarne zadaće središnjih banaka nameću se regulacija razina...

Paginacija